Refresh

Comments

Two thousand a sour orange

Share Code Tỏ tình trái tim đập của thủ khoa Lý Tuân

Trái tim hồng ấm áp này được Lý Luân vẽ cho Chu Vân bằng code HTML. Sau đó vẫn không quên thách thức Chu Vân bằng cách kêu cô tự giải mã.

Mở đầu

Trái tim hồng ấm áp này được Lý Luân vẽ cho Chu Vân bằng code HTML. Sau đó vẫn không quên thách thức Chu Vân bằng cách kêu cô tự giải mã. Sở dĩ màn tỏ tình này hot và viral đến vậy là vì sự lãng mạn của cặp đôi này cùng với danh hiệu thủ khoa, học bá IT của Lý Luân.
Vậy nên trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng nhau đu trend bằng cách tạo code hình trái tim và up lên web để gửi crush tỏ tình nhé. Đặc biệt ở cuối bài viết mình sẽ share code trái tim đập được cực kỳ giống của thủ khoa Lý nữa đó.

Code trái tym

Bạn Copy toàn bộ code bên dưới
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>

<HEAD>
  <TITLE>Xuan Trung I Love You</TITLE>
  <META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
  <META NAME="Author" CONTENT="">
  <META NAME="Keywords" CONTENT="">
  <META NAME="Description" CONTENT="">
  <!--[ Favicon ]-->
  <link href='https://i.imgur.com/Xtobhw3.png' rel='apple-touch-icon' sizes='120x120'/>
  <link href='https://i.imgur.com/Xtobhw3.png' rel='apple-touch-icon' sizes='152x152'/>
  <link href='https://i.imgur.com/Xtobhw3.png' rel='apple-touch-icon' sizes='40x40'/>
  <link href='https://i.imgur.com/Xtobhw3.png' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <link href='https://i.imgur.com/Xtobhw3.png' rel='shortcut icon' type='image/x-icon'/>  
  <style>
    html,
    body {
      overflow: hidden;
      padding: 0;
      margin: 0;
      background: #000;
    }
    
    canvas {
      position: absolute;
      width: 100%;
      height: 100%;
    }
    
    canvas {
      /* top: 50%;
      left: 50%; */
      z-index: 1;
      display: block;
      position: absolute;
      transform: translate(-50%, -50%);
      animation: heart 1.5s ease infinite
    }
    
    @keyframes heart {
      0% {
        transform: scale(1);
      }
      30% {
        transform: scale(.8);
      }
      /* 60% {
        transform: scale(1.2);
      } */
      100% {
        transform: scale(1);
      }
    }
  </style>
</HEAD>

<BODY>

  <canvas id="pinkboard">
    <canvas id="pinkboard">
    </canvas>
  </canvas>
  <script>
    /*
     * Settings
     */
    var settings = {
      particles: {
        length: 1500, // maximum amount of particles
        duration: 2, // particle duration in sec
        velocity: 135, // particle velocity in pixels/sec
        effect: -0.35, // play with this for a nice effect
        size: 14, // particle size in pixels
      },
    };

    /*
     * RequestAnimationFrame polyfill by Erik Möller
     */
    (function() {
      var b = 0;
      var c = ["ms", "moz", "webkit", "o"];
      for (var a = 0; a < c.length && !window.requestAnimationFrame; ++a) {
        window.requestAnimationFrame = window[c[a] + "RequestAnimationFrame"];
        window.cancelAnimationFrame = window[c[a] + "CancelAnimationFrame"] || window[c[a] + "CancelRequestAnimationFrame"]
      }
      if (!window.requestAnimationFrame) {
        window.requestAnimationFrame = function(h, e) {
          var d = new Date().getTime();
          var f = Math.max(0, 16 - (d - b));
          var g = window.setTimeout(function() {
            h(d + f)
          }, f);
          b = d + f;
          return g
        }
      }
      if (!window.cancelAnimationFrame) {
        window.cancelAnimationFrame = function(d) {
          clearTimeout(d)
        }
      }
    }());

    /*
     * Point class
     */
    var Point = (function() {
      function Point(x, y) {
        this.x = (typeof x !== 'undefined') ? x : 0;
        this.y = (typeof y !== 'undefined') ? y : 0;
      }
      Point.prototype.clone = function() {
        return new Point(this.x, this.y);
      };
      Point.prototype.length = function(length) {
        if (typeof length == 'undefined')
          return Math.sqrt(this.x * this.x + this.y * this.y);
        this.normalize();
        this.x *= length;
        this.y *= length;
        return this;
      };
      Point.prototype.normalize = function() {
        var length = this.length();
        this.x /= length;
        this.y /= length;
        return this;
      };
      return Point;
    })();

    /*
     * Particle class
     */
    var Particle = (function() {
      function Particle() {
        this.position = new Point();
        this.velocity = new Point();
        this.acceleration = new Point();
        this.age = 0;
      }
      Particle.prototype.initialize = function(x, y, dx, dy) {
        this.position.x = x;
        this.position.y = y;
        this.velocity.x = dx;
        this.velocity.y = dy;
        this.acceleration.x = dx * settings.particles.effect;
        this.acceleration.y = dy * settings.particles.effect;
        this.age = 0;
      };
      Particle.prototype.update = function(deltaTime) {
        this.position.x += this.velocity.x * deltaTime;
        this.position.y += this.velocity.y * deltaTime;
        this.velocity.x += this.acceleration.x * deltaTime;
        this.velocity.y += this.acceleration.y * deltaTime;
        this.age += deltaTime;
      };
      Particle.prototype.draw = function(context, image) {
        function ease(t) {
          return (--t) * t * t + 1;
        }
        var size = image.width * ease(this.age / settings.particles.duration);
        context.globalAlpha = 1 - this.age / settings.particles.duration;
        context.drawImage(image, this.position.x - size / 2, this.position.y - size / 2, size, size);
      };
      return Particle;
    })();

    /*
     * ParticlePool class
     */
    var ParticlePool = (function() {
      var particles,
        firstActive = 0,
        firstFree = 0,
        duration = settings.particles.duration;

      function ParticlePool(length) {
        // create and populate particle pool
        particles = new Array(length);
        for (var i = 0; i < particles.length; i++)
          particles[i] = new Particle();
      }
      ParticlePool.prototype.add = function(x, y, dx, dy) {
        particles[firstFree].initialize(x, y, dx, dy);

        // handle circular queue
        firstFree++;
        if (firstFree == particles.length) firstFree = 0;
        if (firstActive == firstFree) firstActive++;
        if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
      };
      ParticlePool.prototype.update = function(deltaTime) {
        var i;

        // update active particles
        if (firstActive < firstFree) {
          for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
            particles[i].update(deltaTime);
        }
        if (firstFree < firstActive) {
          for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
            particles[i].update(deltaTime);
          for (i = 0; i < firstFree; i++)
            particles[i].update(deltaTime);
        }

        // remove inactive particles
        while (particles[firstActive].age >= duration && firstActive != firstFree) {
          firstActive++;
          if (firstActive == particles.length) firstActive = 0;
        }


      };
      ParticlePool.prototype.draw = function(context, image) {
        // draw active particles
        if (firstActive < firstFree) {
          for (i = firstActive; i < firstFree; i++)
            particles[i].draw(context, image);
        }
        if (firstFree < firstActive) {
          for (i = firstActive; i < particles.length; i++)
            particles[i].draw(context, image);
          for (i = 0; i < firstFree; i++)
            particles[i].draw(context, image);
        }
      };
      return ParticlePool;
    })();

    /*
     * Putting it all together
     */
    (function(canvas) {
      var context = canvas.getContext('2d'),
        particles = new ParticlePool(settings.particles.length),
        particleRate = settings.particles.length / settings.particles.duration, // particles/sec
        time;

      // get point on heart with -PI <= t <= PI
      function pointOnHeart(t) {
        return new Point(
          160 * Math.pow(Math.sin(t), 3),
          130 * Math.cos(t) - 50 * Math.cos(2 * t) - 20 * Math.cos(3 * t) - 10 * Math.cos(4 * t) + 25
        );
      }

      // creating the particle image using a dummy canvas
      var image = (function() {
        var canvas = document.createElement('canvas'),
          context = canvas.getContext('2d');
        canvas.width = settings.particles.size;
        canvas.height = settings.particles.size;
        // helper function to create the path
        function to(t) {
          var point = pointOnHeart(t);
          point.x = settings.particles.size / 3 + point.x * settings.particles.size / 550;
          point.y = settings.particles.size / 3 - point.y * settings.particles.size / 550;
          return point;
        }
        // create the path
        context.beginPath();
        var t = -Math.PI;
        var point = to(t);
        context.moveTo(point.x, point.y);
        while (t < Math.PI) {
          t += 0.01; // baby steps!
          point = to(t);
          context.lineTo(point.x, point.y);
        }
        context.closePath();
        // create the fill
        context.fillStyle = '#ea80b0';
        context.fill();
        // create the image
        var image = new Image();
        image.src = canvas.toDataURL();
        return image;
      })();

      // render that thing!
      function render() {
        // next animation frame
        requestAnimationFrame(render);

        // update time
        var newTime = new Date().getTime() / 1000,
          deltaTime = newTime - (time || newTime);
        time = newTime;

        // clear canvas
        context.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

        // create new particles
        var amount = particleRate * deltaTime;
        for (var i = 0; i < amount; i++) {
          var pos = pointOnHeart(Math.PI - 2 * Math.PI * Math.random());
          var dir = pos.clone().length(settings.particles.velocity);
          particles.add(canvas.width / 2 + pos.x, canvas.height / 2 - pos.y, dir.x, -dir.y);
        }

        // update and draw particles
        particles.update(deltaTime);
        particles.draw(context, image);
      }

      // handle (re-)sizing of the canvas
      function onResize() {
        canvas.width = canvas.clientWidth;
        canvas.height = canvas.clientHeight;
      }
      window.onresize = onResize;

      // delay rendering bootstrap
      setTimeout(function() {
        onResize();
        render();
      }, 10);
    })(document.getElementById('pinkboard'));
  </script>
</BODY>

</HTML>

Đưa code lên website bằng Github

Bước 1: Truy cập vào Github tại đây.
Bạn đăng kí tài khoản Github nếu như chưa có tài khoản hoặc đăng nhập nếu đã có tài khoản. (cái này dễ lắm có thể đăng nhập bằng Google)

Sau khi vô trong Github bạn nhấn New để tạo dự án mới
Nó sẽ hiện ra trang như này, bạn tiến hành đặt trang dự án ở đây mình đặt heart cho lẹ ha
Đặt tên thích hợp xong thì kéo xuống dưới nhấn vô Create repository

Bước 2: Bạn nhấn vào Creating a new file


Bước 3: Bạn đặt tên file có đuôi là .html như mình đang đặt là index.html rồi dán code vừa Copy ở trên dán vào ô dưới. Sau cùng là nhấn vào Commit new file.
Oke vậy là tương đối đã up xong code vậy bây giờ để cho code bạn hiển thị thì cần thiết lập 1 số thứ như sau.

Bước 4: Mở tab Setting chọn thiết lập như bên dưới. Nhớ là phần Brach chọn main rồi nhấn Save nha.
Vậy là xong rồi đó việc cần làm bây giờ là gửi đường link cho Crush. Đường link sẽ có dạng tengithub.github.io/tenduan
Ví dụ: tongxuantrung.github.io/heart
camtavietnam.github.io/heart

Vậy là mình đã chia sẽ code và cách đưa lên Website, nếu thắc mắc cứ liên hệ mình, mình hỗ trợ 1:1

theo:Camta

Lời kết

Chúc các bạn thành công và đừng quên để lại bình luận, đánh giá bên dưới nhé!

Bài viết liên quan:

Rate Articles:

Two thousand a sour orange

Post a Comment

Leave a comment by topic of the article, and check in Notifications for Me to receive email notifications when your comment is responded to.
Put URL image or Code Snippet , và Quote , then click the button you want to analyze the syntax. Copy the results of the syntax analysis and paste it into the comment field.


image quote pre code